Kategorie

Dodavatelé

Žádný dodavatel

Výrobci

Žádný výrobce

PrestaShop

Odběr novinek [Newsletter]

Tyto dodací a obchodní podmínky platí pro internetový obchod www.roman-net.net. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího.

Základní ustanovení
Níže uvedené Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí veškerých elektronických objednávek. Podáním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Prodávající
Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu www.roman-net.net  společnost H+H Roman Havelka (IČ: 46086722) se sídlem Nemilská 633-3a , Zábřeh na Moravě 78901

Kupující
Koncový spotřebitel - právní vztahy Prodávajícího s tímto druhem Kupujícího, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou se řídí Zákonem č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) a souvisejícími předpisy.

Podnikatelský subjekt - právní vztahy Prodávajícího s tímto druhem Kupujícího, které nejsou upraveny těmito Obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) a souvisejícími předpisy.
 

Cena zboží
Cena zboží v internetovém katalogu je vždy aktuální a platná. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny bez vyslovného upozornění Kupujícího. Změna ceny zboží v internetovém katalogu nemá vliv na celkovou hodnotu již přijaté objednávky Kupujícího. Pro kupujícího platí uvedená cena v době objednávky.POZOR U PŘEDOBJENÁVKY MINCÍ JE CENA POUZE ORIENTAČNÍ A MŮŽE SE VÝRAZNĚ LIŠIT.U PŘEDPLATNÉHO MINCÍ JE CENA PEVNÁ.INFORMUJTE SE V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ U PRODEJCE,TELEFONICKY POPŘÍPADĚ EMAILEM.
 

Objednávky zboží
Kupující může objednávat zboží ze sortimentu Prodávajícího telefonicky, emailem,  nebo prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.roman-net.net


Objednávka musí obsahovat: druh zboží, místo dodání (jméno, adresu, telefon příjemce), identifikační údaje objednavatele (jméno, adresu, telefon). Prodávající si vyhrazuje právo ověřit pravost objednávky telefonicky.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí a zaplacení objednaného zboží Kupujícím. Přijatá objednávka se stává pro obě strany závaznou momentem emailového potvrzení ze strany Prodávajícího. K tomuto potvrzení využije Prodávající kontaktní údaje zadané Kupujícím při objednání zboží.

V případě, že Kupující provede objednávku a není-li domluveno s Prodávajícím jinak, platí pro Kupujícího vždy aktuální cena uvedená v internetovém katalogu.

Objednávka se považuje za vyřízenou momentem převzetí zboží Kupujícím v místě k tomu určeném nebo prostřednictvím 3. osoby (přepravce. Kupní smlouva je splněna dodáním zboží Kupujícímu.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnutí objednávky bez uvedení důvodu. Odmítnutí objednávky provede Prodávající písemně na e-mail objednavatele uvedený v objednávce.
 

Dodání zboží
Místem dodání zboží je adresa uvedená Kupujícím v objednávkovém formuláři, v případě osobního odběru bude zboží dodáno v provozovně na ulici Nemilská 633-3a , 78901 Zábřeh na Moravě . Vlastnická práva na zboží přecházejí na Kupujícího dnem uhrazení částky za objednané zboží a služby. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit sjednanou cenu zboží.

Platební podmínky
Platbu je možno provést:

    bankovním převodem tzn. platbu před převzetím zásilky, zakoupené zboží posíláme po připsání požadované částky na náš účet
    dobírkou tj. při převzetí zásilky
    hotově na naší provozovně na Nemilské 633-3a, 78901 Zábřeh na Moravě

Kupujícímu je dodán  doklad splňující veškeré náležitosti dané zákonem při dodání zboží.
Zboží zůstává majetkem Prodávajícího do doby úplného zaplacení ceny zboží.

Odstoupení od smlouvy
V souladu se zákonem č. 367/2000 Sb., má Kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako Koncový spotřebitel fyzická osoba (tzn. nikoliv jako Podnikatelský subjekt) a způsobem objednání jiným než osobně. Kupující může realizovat toto své právo osobním vrácením zboží nebo doručením zboží na vlastní náklady a nebezpečí prostřednictvím některého z přepravců. V případě, že se Kupující rozhodne pro odstoupení od smlouvy je nutné splnit následující podmínky:
- zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání či opotřebení,
- v původním obalu,
- s veškerým příslušenstvím (tedy včetně návodů, atd.).
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou.

Odpovědnost za vady, reklamace
Uplatňování reklamací a postup pro jejich vyřizování řeší Reklamační podmínky.


Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky Kupujícím.

Obě strany se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl. Tyto dodací a obchodní podmínky nabývjí účinnosti dne 1.června 2013 Změny podmínek vyhrazeny.
Reklamace

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené od prodávajícího prostřednictvím internetového obchodu www.roman-net.net(dále jen "Výrobek") a v záruční době na něj Kupující uplatňuje práva z odpovědnosti za vady (dále jen "Reklamace").
 

Prodávajícím je společnost H+H Roman Havelka(dále jen "Prodávající").

Kupujícím je fyzická či právnická osoba, která uzavřela s Prodávajícím kupní smlouvu na koupi Výrobku, které je předmětem reklamace.
 

Tyto reklamační podmínky jsou plně v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník (dále jen "Zákon"), a v situacích, které nejsou přímo řešeny těmito reklamačními podmínkami se postupuje dle ustanovení tohoto Zákona. Výjimku tvoří nákup, kdy je Kupujícím podnikatelský subjekt (uvedeno IČ a/nebo DIČ na daňovém dokladu), v tomto případě se pak reklamace plně řídí zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník.
 

Záruční podmínky
Délka záruční doby je uvedena na předávacím protokolu za Výrobek. Není-li tam uvedena je stanovena Zákonem na 24 měsíců až na výjimky uvedené v Zákoně.
 

Vykazuje-li objednaný Výrobek zjevné nedostatky (například porušený obal) již při přebírání Výrobku, má Kupující právo Výrobek nepřevzít. V takovém případě bude Výrobek zaslán zpět Prodávajícímu. Ten má povinnost vše uvést do pořádku a Kupujícímu odeslat znovu v co nejkratším možném termínu.
 

V případě, že se při užívání Výrobku Kupujícím vyskytnou v záruční době vady Výrobku, může Kupující postupovat v souladu s těmito reklamačními podmínkami a uplatňovat Reklamaci.

Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Toto odstoupení musí být učiněno Odstoupení nabývá účinnosti dnem akceptace přijetí Výrobku Prodávajícím. Prodávající má právo neakceptovat přijetí Výrobku od Kupujícího v případě, že nejsou splněny podmínky dané Zákonem a Obchodními podmínkami Prodávajícího. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva kompletně ruší a smluvní strany jsou si povinny navrátit všechna plnění, která si na jejím základě již poskytly. Více podrobností o odstoupení od smlouvy naleznete v Obchodních podmínkách.
 

Vyřizování reklamací
Reklamaci Výrobku je možno provádět buď v provozovně Prodávajícího v Zábřeze. Pro reklamaci je nezbytně nutné předložit originál  doklad.
Pro  vyřizování reklamace v provozovně Prodávajícího je nutné Výrobek předat osobně .
 

Reklamace musí být vyřízena bez odkladu a v co nejkratším možném termínu. Platí zde zákonná lhůta, tedy 30 dní od dne následujícího po dni doručení žádosti o reklamaci na adresu provozovny Prodávajícího, pokud se Prodávající nedohodne s Kupujícím na lhůtě delší. Není-li poté Reklamace vyřízena vznikají Kupujícímu stejná práva a povinnosti jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
 

Prodávající označí Reklamaci za neoprávněnou v případě, že:

    Výrobek byl užíván nebo udržován v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, s příslušnými technickými či jinými normami nebo s obvyklým způsobem užívání nebo údržby Výrobku, v důsledku neodborné nebo chybné montáže
    poškození výrobku je způsobené jeho znečištěním, nehodou, živelnou událostí nebo v důsledku přírodních či jiných vnějších jevů (bouřka, požár, teplo, aj.)
    došlo k mechanickému poškození výrobku (pádem, zlomením, nárazem, najetím na překážku, aj.)
    k poškození Výrobku došlo nevhodnými provozními podmínkami
    došlo k poškození, úpravě nebo jinému zásahu do Výrobku, provedenými k tomu neoprávněnou či neautorizovanou osobou

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení způsobené užíváním Výrobku.
 

Závěrečná ustanovení
V případě jakékoli Reklamace Kupující Prodávajícího předem informuje o záměru uplatnit Reklamaci a ten mu doporučí nejvhodnější formu řešení dané Reklamace vzhledem k povaze Výrobku a vady.

Tyto reklamační podmínky vstupují v platnost dnem 1. dubna 2014. Změny vyhrazeny
Formy úhrady objednaného zboží

Zákazník může jako formu úhrady zvolit platbu "dobírkou". Platbu dobírkou může použít pouze zákazník s trvalým pobytem na území ČR s dodací adresou na území ČR. Platba probíhá při předání zboží kurýrní službou nebo na poště.

Zákazník může jako formu úhrady zvolit platbu bankovním převodem. Úhradu provede zákazník na účet dodavatele u M Bank 670100-2200276262/6210  Jako variabilní symbol platby použije zákazník číslo jím uskutečněné objednávky. Tato platba probíhá výhradně před dodáním zboží.

Zákazník může jako formu úhrady zvolit přímou platbu při osobním převzetí zboží na provozovně v Zábřeze.
Dodací podmínky

Doprava je zajištěna kurýrní službou a poštou. Dopravné při objednávce hradí zákazník. Poštovné při dobírce od 160 Kč, při platbě předem na účet od 90 Kč.